Wilmot – WI

SKI FREEĀ® on Monday thru Thursday. Blackout days: Jan. 17 and Feb. 21.

Website: http://www.wilmotmountain.com